Værdigrundlag


Vores værdigrundlag
– set i relation til det pædagogiske samarbejde, forældresamarbejde og i forhold til børnene. Alle værdier anses som ”lige gyldige”.
– Tillid
– Faglighed
– Empati
– Emotioner.
– respekt
– åbenhed
Tillid: Tro på, at man kan stole på nogen eller noget. Mennesket er født tillidsfuldt og udvikler sig gennem, at vi møder hinanden med en parathed til at udvikle tillid. Derfor handler vi ved at holde, hvad vi lover og viser, at vi kan stole på hinanden.
Faglighed: Det pædagogiske arbejde skal udspringe af institutionens mål, værdier og teoretiske grundlag, og være funderet i en skriftlig form via barnets udviklingsplan og en praksisform i en dynamisk proces med vedvarende teoretiske input, der diskuteres og operationaliseres, så det kan anvendes i det daglige arbejde. Derfor handler vi i vores ar-bejde med udgangspunkt i vores menneskelighed/personlighed og faglighed.
Empati: Er det at have forståelse for en anden persons følelser og kunne sætte sig i dennes sted. Mennesket er født med behov for at blive mødt med empati, og mennesker udvikler sig ved at blive set, hørt og forstået. Derfor handler vi anerkendende og empatisk i mødet med andre mennesker.
Emotioner: Mennesket er født med mange forskellige slags følelser i sig og med behov for at vise og forstå sine følelser. Mennesket udvikler sig gennem, at vi viser hinanden an-erkendelse. Derfor handler vi med accept og anerkendelse.
Respekt: Mennesket er født som et individ med egne ressourcer og potentiale til ud-vikling fysisk såvel som psykisk. Mennesket udvikler sig ved at blive mødt med ligeværd og respekt for sin integritet samt evne til at handle selvstændigt, ærligt og i overensstemmelse med sine moralske principper. Derfor handler vi ved at anerkende og møde men-nesket, hvor det er.
Åbenhed: Mennesket er født med et åbent sind – d.v.s. til at være anerkendende og modtagelig overfor andres meninger/holdninger. Mennesket udvikler sig ved at være åbent og ved at blive mødt med åbenhed fra omgivelserne. Derfor handler vi ved at være lydhøre og nysgerrige, og ved selv at bidrage med overvejelser, meninger og viden.

Herud over har vi suppleret værdigrundlaget med et for familieafdelingen:

Alle familier har potentiale til at forandre sig.Alle familier er unikke og har behov for at blive mødt individuelt, hvor det giver mening for dem.
Alle familier udvikler sig og ”vokser af” at blive mødt undersøgende, med åbenhed, nysgerrighed, respekt, anerkendelse og tydelighed.
Relationen er den bærende i familiebehandlingsarbejdet.

Alle familier udvikler sig igennem sociale relationer, og alle har behov for sociale fællesskaber.
Alle forældre gør deres bedste og vil deres børn det bedste, ud fra de betingelser og forudsætninger, de har.
Alle familier har brug for at have indflydelse i eget liv.